انجمن خیریه چهارده معصوم اهوز - امین نیکوکاران - مرامنامه و منشور خیریه