انجمن خیریه چهارده معصوم اهوز - امین نیکوکاران - انجمن خیریه چهارده معصوم اهوز - امین نیکوکاران

مقاله ها

برگزاری جلسه هفتگی

روایت تصویری از جلسات هفتگی شنبه شبها

بمنظور رسیدگی نیکوکاران به نیازهای خانواده های تحت پوشش

جلسه هفتگی1398/08/11

بانی : جناب آقای حاج محمدعلی کشانی

 

 

جلسه هفتگی1397/10/22

بانی : جناب آقای حاج علی اکبر شایان راد

 

                     جلسه هفتگی 1397/12/11

                   بانی : جناب آقای حاج ماندنی ذراتی

 

جلسه هفتگی1397/09/10

بانی : جناب آقای حاج حمید مهدیه

 

جلسه هفتگی1397/09/24

بانی : جناب آقای حاج  فریدون فتحی

 

جلسه هفتگی1397/08/26

بانی : جناب آقای حاج غلامعلی برهمن

 

جلسه هفتگی1397/09/03

بانی : جناب آقای حاج علی خیرالله زاده

جلسه هفتگی1397/07/07

بانی : جناب آقای حاج مسعود شوشتری

جلسه هفتگی1397/07/28

بانی : جناب آقای حاج محمدکمال سودمند

 

جلسه هفتگی1397/06/03

بانی : جناب آقای حاج هاشم یعقوب زاده

جلسه هفتگی1397/05/27

بانی : جناب آقای حاج حمید اورک

جلسه هفتگی1397/05/20

بانی : جناب آقای حاج حسین ریخته گر

جلسه هفتگی1397/05/13

بانی : جناب آقای حاج حمید اسکندری

جلسه هفتگی 1397/03/19

بانیان : جناب آقایان حاج عبدالرسول نورانی - حاج فرداد اعتمادنیا

جلسه هفتگی 1397/03/12

بانی : جناب آقای حاج فضل الله زیبایی

جلسه هفتگی 1397/03/05

بانی : جناب آقای مهندس محمود قنواتی

جلسه هفتگی 1397/02/29

بانی : جناب آقای مهندس حاج حمید شمعونی

                             جلسه هفتگی 1397/02/22

                     بانی : جناب آقای حاج محمدعلی حریری

                        جلسه هفتگی 1397/01/25 

               بانی : جناب آقای حاج پرویز مشاک