انجمن خیریه چهارده معصوم اهوز - امین نیکوکاران - مراسم عید سعید فطر برگزار شد

مراسم عید سعید فطر برگزار شد

 انجمن خیریه چهارده معصوم ع اهوازهمچون سنوات گذشته درماه مبارک رمضان فعالیتهای ویژه وخاصی رادردستورکارخودقرارمیدهد.

حضوروایجادپایگاه درمساجد ٬ خصوصا درشبهای احیا بسیارپررنگتروباشکوهتراست .

اوج فعالیت انجمن درروزعیدسعیدفطراست .که برای تعیین وهماهنگی بانفرات داوطلب واگاهی ازوظایف محوله ٬ جلسات  در روزهای قبل برگزارمیگردد.

درواقع مدیران وکارکنان انجمن برای روزعیدفطر ٬ ازهفته ی قبل مشغول به تدارک هستند .

بهرحال امیدواریم تمام تلاش همکاران ونیکوکاران یکه بصورت داوطلبانه دراین ایام صادقانه خدمتکردند مورد قبول درگاه احدیت قرارگیرد .