انجمن خیریه چهارده معصوم اهوز - امین نیکوکاران - خلاصه عملکرد مالی سال قبل