انجمن خیریه چهارده معصوم اهوز - امین نیکوکاران - سفارش قربانی

سفارش قربانی

نیکوکار عزیز

لطفا برای انجام سفارش آنلاین قربانی (گوسفند یا مرغ ) بر روی لینک زیر کلیک نموده و پس از ثبت مشخصات و اطلاعات خواسته شده ، نوع سفارش « گوسفند به نیت عقیقه » ، « گوسفند به نیت نذر ، قربانی و...» ، « مشارکت در تامین بخشی از هزینه قربانی » ، « گوسفند به نیت ایام و مناسبتهای خاص » ، « ذبح مرغ » ، «پرداخت وجه یا مابه التفاوت قربانی انجام شده » گزینه مورد نظر را انتخاب و پرداخت نمایید.

توضیح اینکه سفارش آنلاین قربانی بلافاصله رهگیری شده و طبق نیت اعلام شده به مرحله اجراء خواهد رسید. ضمناً پس از ذبح قربانی ، پیامک اعلام ذبح از طریق شماره همراهی که ثبت گردیده به استحضار میرسد.