انجمن خیریه چهارده معصوم اهوز - امین نیکوکاران - کمک های غیر نقدی